Документа и закони

ЗАКОНИ

Закон о основама система образовања и васпитања

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html

Закон о основном образовању

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.html

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

 

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Pravilnik o upotrebi mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva

 

Правилник о оцењивању ученика

Прикажи

 

Правилник о награђивању ученика ОШ „Бубањски хероји“ Ниш

Правилник о награђивању ученика

 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Прикажи

 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Прикажи

 

Вредновање стручног усавршавања у оквиру установе

Прикажи

 

Образовни стандарди за крај основног образовања.

Прикажи

 

ДОКУМЕНТА

Информатор о раду школе

Информатор о раду школе

Публикација „Препознај, промовиши и прошири“-приче о успешним школама, 2016. година

Прикажи

Извештај о спољашњем вредновању рада школе.

Прикажи

 

ШКОЛСКИ ОБРАСЦИ

 

Глобални план рада

Оперативни план

Припрема часа

План рада допунске наставе

План рада додатне наставе

План рада слободних активности

План рада одељењског старешине

Образац за портфолио

Образац за посматрање и вредновање школског часа

Leave a Reply