Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије

ПРОЈЕКАТ – ЈАЧАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ИЗМЕЂУ СПЕЦИЈАЛНИХ И РЕДОВНИХ ШКОЛА У
КОНТЕКСТУ ОБРАЗОВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

Пројекат је настао као потреба  за унапређивањем  партнерске сарадње између  школа за образовање ученика са сметњама у развоју и основних  школа. Пројекат је покренуо Завод за унапређивање образовања и васпитања и Уницеф. ОШ“Бубањски хероји“ једна је од партнерских школа у пројекту , Школи за основно и средње образовање „14. октобар“ .

Циљ пројекта: Да се рaзвиjу потенцијали и прoфeсиoнaлнe кoмпeтeнциje у школама за ученике са сметњама у развоју у основним школама нa лoкaлнoм нивoу. Успoстaвљeњeм и jaчaњeм сарадње мeђу oвим шкoлaма кao и сa другим устaнoвaмa нa лoкaлнoм и рeгиoнaлнoм нивoу, унaпрeђује се образовно-васпитни рaд сa дeцoм и учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу и пружа стручна подршка наставном кадру и учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу који се налазе у основним и средњим школама.Учесници семинара у оквиру пројекта су наставници из основних , представници стручних служби, дефектолози и предметни наставници из школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

У  периоду од септембра 2011. до  јануара 2012. реализоване су планиране активности: одржани су састанци  на којима је презентован пројекат и улога партнера у пројекту;пружање подршке ученицима и наставницима у основним школама, успостављање сарадње између стручних служби, припремљени инструменти за реализацију активности и инструменти за праћење и евалуацију).

У складу са планираном динамиком пројекта, реализоване су следеће активности:

  • Одржани су угледни часови у инклузивном одељењу (ученици основне школе и ученици са сметњама у развоју)  из предмета српски језик, математика и музичка култура, у ОШ “Бубањских хероја“, Ниш (14.10.2011);
  • Одржан је семинар о стручној подршци наставницима  за рад са ученицима са сложеним сметњама Тема „Дете  са интелектуалним тешкоћама“, у Школи за основно и средње образовање „14. октобар“ у Нишу (22.10.2011);
  • Одржан је семинар о мапирању/идентификацији деце и ученика која се налазе ван образовно-васпитног система. Тема: Подршка ученицима са сметњама у развоју у редовној школи. Семинар је одржан  у Школи за основно и средње образовање „ 14. октобар“, у Нишу (10.11.2011); семинар о  стручној подршци наставницима за рад са децом са сметњама у развоју у одељењима  основних школа.
  • Одржан је семинар о подршци стручној служби у школама. Тема „Партнерство  специјалне и редовне школе на нивоу стручне службе“. Семинар је одржан  у Школи за основно и средње образовање „ 14. октобар“, у Нишу (10.11.2011).
  • Одржан консултативни састанак представника Завода и Уницефа са учесницима пројекта о активностима и проблемима који су се јављали у току реализације. Састанак је одржан у Школи за основно и средње образовање „14. октобар“, у Нишу (19. 3. 2012).
  • Одржан пети супервизијски састанак са представницима школа  о резултатима реализованих активности, приказ примера добре праксе у области инклузивног образовања, припремање ИОП-а, упутство школама за активности у следећој школској години – септембар (упис, програм, подршка, итд.). Састанак је одржан у Цeнтру зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у Нишу (7.5.2012).

Септембар 2011.год.   КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ ПРЕДСТАВЉАЊА ПРОЈЕКТА

Пројекат – Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије, представио је психолог специјалне школе “ 14.Октобар“,  Миша Љубеновић.Конференцији присустовала директорка школе Верица Раденковић и координатор пројекта, психолог школе Мирјана Радисављевић.

14.10.2011.год.   УГЛЕДНИ ЧАСОВИ У ОШ “ БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“

Одржани су угледни часови у нашој школи у инклузивном одељењу (ученици основне школе и ученици са сметњама у развоју)  из предмета српски језик, математика и музичка култура.

22.10.2011.год. СЕМИНАР ДЕТЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ  ТЕШКОЋАМА

У просторијама наше школе, одржан је семинар на тему Дете са интелектуалним тешкоћама за наставнике и учитеље.Водитељи семинара били су дефектолози из специјалних школа.

10.11.2011.год. СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ , ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ

У просторијама наше школе, одржан је семинар на тему Подршка ученицима са сметњама у развоју,за наставнике и учитеље.Водитељи семинара били су дефектолози из специјалних школа.

10.11.2011.год. СЕМИНАР ЗА СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ, ПАРТНЕРСТВО СПЕЦИЈАЛНЕ И РЕДОВНЕ ШКОЛЕ НА НИВОУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

Одржан је семинар на тему Партнерство специјалне и редовне школе на нивоу стручне службе.Семинару су присуствовале психолог Мирјана Радисављевић и педагог Драгана Стевановић. Водитељи семинара били су дефектолози из специјалних школа.

 

ЛИКОВНИ РАД ПРОДУКТ УЧЕНИКА