Пројекат 3P – SHARE

 ПРОЈЕКАТ –  3P  SHARE

У oквиру зajeдничкoг истрaживaчкoг прojeктa Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,Tимa зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa, Институтa зa психoлoгиjу Филoзoфскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду и УНИЦEФ-a, 3П – Примeти, Прoмoвиши, Прoшири идeнтификoвaнo je 10 oснoвних шкoлa кoje су пoкaзaлe висoк квaлитeт и прaвeднoст oбрaзoвaњa, нa oснoву пoстигнућa учeникa, рeзултaтa зaвршнoг испитa и спољашњег вредновања квалитета рада.  ОШ „Бубањски хероји“  једна је од десет идентификованих добрих школа. 

Због тога су Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,  УНИЦEФ и Центар за образовне политике (ЦОП), Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa започели реализацију Пројекта “Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa“  (SHARE).

 Пројектом je  предвиђено да се повежу школе са добром праксом са школама у којима постоји значајан простор за унапређивање рада, кроз механизам хоризонталног учења.Заједно ће радити на унапређивању квалитета рада, најпре у области наставе и учења. Координатор пројекта у ОШ“Бубањски хероји“ је педагог Драгана Стевановић. 


15.12.2015. год.  КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ  ПРЕДСТАВЉАЊА ПРОЈЕКТА

На конференцији одржаној 15.12.2015. у Београду, поводом представљања пројекта„ 3P – SHARE“  учествовало је 10 најбољих школа у Србији и 10 школа које су се саме пријавиле а оцењене су слабијом оценом од стране Министарства просвете и Завода за вредновање квалитета рада установа. Наша школа је одабрана у 10 најбољих у Србији од стране наведених институција и процењена је највишом оценом – четворком. Као кључни квалитети процењене су следеће области: Настава и учење, Подршка ученицима и Сарадња између наставника. На конференцији су директор, Верица Раденковић, и педагог, Драгана Стевановић, представиле добре примере из праксе. Пројекат „ 3P- SHARE“ ће трајати до марта 2017. године. 

05. 04. 2016. год.  СТУДИЈСКА  ПОСЕТА  ТИМА  ОШ“ ДУШАН РАДОВИЋ“ ИЗ ПИРОТА

У оквиру пројекта „3P – SHARE“,  реализована је студијска посета наставног особља и управе ОШ „Душан Радовић“ из Пирота.Том приликом гостима су презентоване информације о историји школе, начину рада, школском маркетингу и раду са децом са посебним потребама.
Гости из Пирота су обишли школу и присуствовали одређеном броју часова наставе.

 

 

 

 

 

09. – 10.04. 2016. год.   ДВОДНЕВНА ОБУКА ШКОЛСКИХ ТИМОВА

У оквиру пројекта „Унапређивање квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој хорзонталног учења између школа ( „SHARE“ ), у Београду је 09. и 10. априла 2016, године одржана дводневна обука за школе – учеснице пројекта, на тему „Професионална сарадња и хоризонтално учење.“ Скуп су отворили министар просвете, др Срђан Вербић  и директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, др Бранислав Ранђеловић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 05. 2016. год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА ТИМА ОШ“ ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА

У оквиру пројекта реализована је студијска посета наставног особља и управе ОШ „Чибуковачки партизани“ из Краљева. Гостима су презентоване информације о историји школе, начину рада, школском маркетингу, ученичком парламенту и раду са децом са посебним потребама. Гости из Краљева су обишли школу и присуствовали одређеном броју часова наставе.

 

 

 

 

 

27.10.2016.год. ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДА ШКОЛЕ НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА У БЕОГРАДУ  

На позив министра просвете господина Младена Шарчевића, наш школски тим, представио  је рад наше школе на Сајму образовања у Београду.Том приликом, директорки школе Верици Раденковић, помоћница министра Весна Недељковић, уручила  је  похвалу за модел добре праксе и континуирано усавршавање, као и  публикацију са примерима добрих пракси школа, међу којима је и наша школа.

 

 

 

 

07. 12. 2016. год.   СТУДИЈСКА ПОСЕТА ТИМА ОШ“ДУШАН РАДОВИЋ“ ИЗ ПИРОТА
У  оквиру пројектних активности,нашу школу посетила је делегација Основне школе „Душан Радовић“ из Пирота.Гости из Пирота посетили су продужени боравак, присуствовали су одређеном броју часова наставе и презентацијама  на теме које су биле предмет њиховог интересовања.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 04. 2017. год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА ТИМА ОШ“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“ ИЗ ПОЖЕГЕ

У оквиру пројекта „SHARE“,  реализована је студијска посета наставног особља и управе ОШ „Емилија Остојић“ из Пожеге.Том приликом гостима су презентоване информације о историји школе, начину рада, школском маркетингу и раду са децом са посебним потребама.
Колеге из Пожеге су обишли школу и присуствовали одређеном броју часова наставе. Приказали су и своје примере добре праксе, начин рада и иновације у настави. Уз радну дискусију и дружење договорена је и будућа сарадња.

 

 

 

 

 

05. 05. 2017. год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА ТИМА ОШ“ КОСТА ЂУКИЋ“ ИЗ МЛАДЕНОВЦА

У оквиру пројекта „SHARE“, школу је посетило особље ОШ „Коста Ђукић“ из Младеновца. Гостима су презентоване информације о историји школе, начину рада, школском маркетингу, сарадњи са родитељима, међународним часовима и начину извођења припремне наставе.Колеге из ОШ „Коста Ђукић“ из Младеновца су обишли школу и присуствовали одређеном броју часова наставе – Час одељењске заједнице, Свет око нас, Географија, Математика, Српски језик и Музичка култура.

 

 

 

 

 

29.01.2018.год.  КОНФЕРЕНЦИЈА “ ПОДЕЛИ ЗНАЊЕ  ШКОЛЕ У АКЦИЈИ “ 

По одлуци Завода за вредновање квалитета рада установа и Министарства просвете науке и технолошког развоја, одабрани смо да и даље пружамо подршку школама које су се самоиницијативно  пријавиле и потражиле  подршку у унапређивању рада својих установа, након екстерног вредновања.

14.03.2018.год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА  ОШ“ СВЕТИ  САВА“ ИЗ  ПИРОТА

По одлуци МПНТ и Завода за вредновање квалитета, настављамо и даље да пружамо подршку школама које су се самоиницијативно  пријавиле да побољшају квалитет рада своје установе. Међу њима је и ОШ “Свети Сава“ из Пирота, која нам је била у студијској посети. На основу исказаних потреба које су нам упутили, конципирали  смо радни дан и пружили  подршку у одређеним областима рада.

 

 

 

 

 

16.04.2018.год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА  ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ ИЗ БОШЊАЦА

У оквиру пројектних активности , посетио нас је тим ОШ „Радоје Домановић “ из Бошњаца. Студијска посета је протекла у радној атмосфери, размени искустава  у области Наставе и учења.По жељи тима партнерске школе, обишли су нашу школу, присуствовали су одређеном броју часова и разменили искуство о раду са директором и стручним сарадницима наше школе.

 

 

 

 

 

 

17.05.2018.год.  У СТУДИЈСКОЈ  ПОСЕТИ   ОШ“ СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ  

У оквиру пројектних активности, наш школски тим био је у студијску  посету ОШ “Свети Сава“ у Пироту.Испред Министарства просвете,науке и технолошког развоја, просветни саветник Душица Младеновић била је део тима .Својим стручним компетенцијама дала је допринос у међусобној сарадњи и размени искуства између двеју школа.

 

 

 

 

 

06.12.2018.год. СТУДИЈСКА ПОСЕТА ТИМА ОШ ’’ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ ’’ КРАГУЈЕВAЦ  

У оквиру пројекта „3П – SHARE“, нашу школу  посетио је тим ОШ „Драгиша Михаиловић“ из Крагујевца. Гости су упознати са  историјатом наше школе, начину и организацији рада. Колеге из ОШ “ Драгиша Михаиловић“ из Крагујевца ,обишли су школу, присуствовали су  одређеном броју часова.

 

 

 

 

 

17.12.2019.год.  ФОКУС ГРУПА,  ЕВАЛУАЦИЈА “3П- SHARE“ ПРОЈЕКТА

Фокус групу, водиле су просветне саветнице Милена  Мишић и  Душица Младеновић. Фокус група, је организована, како би се извршила  евалуација  пројекта ,,Подршка школама након спољашњег вредновања“. Просветне саветнице су кроз интервју, разговор, анкету, размену мишљења са директорком, стручним сарадницима, наставницима и учитељима, процењивале значај хоризонталног учења између школа које су биле у пројекту.