Директор школе

мр Верица Раденковић

РЕЧ ДИРЕКТОРКЕ

Мотив за избор моје професије наставника, а затим и директора школе, је  жеља да  радим на унапређењу квалитета образовања наше деце, како би сутра били што бољи људи, за општу добробит нашег друштва у целини.  Богатство једне земље не огледа се само у њеним материјалним ресурсима и степену њиховог искоришћења, већ и у степену образовања становништва. Зато је моја одлука да се бавим образовањем и васпитањем као наставник, и организацијом истог, као директор, мотивисана и  усмерена на развој интелектуалних ресурса наше земље.

Развојни циљеви и приоритети мог рада на позицији директора школе до сада су били а биће и надаље:

  • Стручно усавршавање и унапређивање компетенција наставника
  • Самовредновање квалитета рада школе
  • Примена образовних стандарда
  • Унапређивање наставног процеса
  • Инклузивно образовање и индивидуализација наставног рада
  • Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања и повећање нивоа безбедности у школи
  • Унапређивање комуникације на свим нивоима и свим циљним групама у школи
  • Опремање школе савременим наставним средствима
  • Капитална улагања и просторно, функционално уређење школе
  • Сарадња са локалном заједницом