Комбиновани тест

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОМБИНОВАНОМ ТЕСТУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

– Комбиновани тест чине задаци из предмета: ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, БИОЛОГИЈА, ФИЗИКА  И ХЕМИЈА.

– У припреми ученика за полагање комбинованог теста користи се ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ, у издању ЗАВОДА  ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ , ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “ ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД” Д.О.О. БЕОГРАД

– У збирци за припрему комбинованог теста налазе се СТАНДАРДИ, односно очекивана постигнућа ученика на крају основног образовања. Задаци су креирани по стандардима и нивоима знања. Преовлађују задаци на основном нивоу и очекује се да 80% ученика покаже основни ниво знања на завршном испиту.

ИСТОРИЈА и ГЕОГРАФИЈА

– У комбинованом тесту је 4 питања из историје, а испитује се градиво од петог до осмог разреда из следећих области:

СТАРА ГРЧКА, ХЕЛЕНИЗАМ, СТАРИ РИМ;

НЕМАЊИЋИ;

СРПСКА ДЕСПОТОВИНА;

ПРВИ И ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК;

КАРАЂОРЂЕВИЋИ, ОБРЕНОВИЋИ И ВЕЛИКИ РАТ;

КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА; КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА;

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ.

– У комбинованом тесту је 4 питања из географијe, а испитује се градиво од петог до осмог разреда из следећих области:

ВАСИОНА И ЗЕМЉА;

ГЕОГРАФСКА КАРТА;

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА, УНУТРАШЊА ГРАЂА И РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ);

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (ХИДРОСФЕРА И БИОСФЕРА);

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ; ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ;

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ;

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ВАНЕВРОПСКИХ КОНТИНЕНАТА;

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА.

– На основном нивоу је 2-3 питања. Задаци су затвореног типа (заокруживање тачних одговора) и отвореног типа (писање тачног одговора). На средњем нивоу је 1-2 задатка. Очекује се да ученици ураде сва питања.

– Ученици у припреми користе Збирку за припрему завршног испита Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и материјал који се поставља у гугл учионици.

– Линкови и сајтови за припрему мале матуре:

за историју:  https://bhpredmetistorija.wordpress.com/

за географију:  https://geografijazasvakoga.weebly.com/

ХЕМИЈА

– На тесту могу бити 3 или 4 питања. Испитује се градиво из седмог и осмог разреда.

На часовима припремне наставе у другом полугодишту вежбају се и утврђују следеће области:

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ( АТОМ; ГРАЂА АТОМА; ЕЛЕКТРОНСКИ ОМОТАЧ )

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА (МЕТАЛИ, НЕМЕТАЛИ)

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ – РАСТВОРИ

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА

ОКСИДИ; КИСЕЛИНЕ; БАЗЕ ;СОЛИ

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА ; БАЗ И СОЛИ

УГЉОВОДОНИЦИ

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ

БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

 Линкови и сајтови за припрему полагања комбинованог теста:

https://www.mala-matura.com/wp-content/uploads/2020/02/Kombinovani.pdf

https://naucionica.com/wp-content/uploads/2018/02/Resenje_zavrsnog_ispita_2017_kombinovani.pdf

На овим линковима могу се видети комбиновани тестови из претходних година,

Збирка задатака у ПДФ формату (за све предмете који чине комбиновани тест).

ФИЗИКА

На тесту су присутна 4 задатка, а области које се испитују су следеће:

СИЛА, КРЕТАЊЕ, ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА, МЕРЕЊЕ, ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА, МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ.

На припремној настави у другом полугодишту обнављаће се градиво из шестог и седмог разреда:

МЕРЕЊЕ, СИЛА, ПРИТИСАК И ГУСТИНА, КРЕТАЊЕ, РАВНОТЕЖА, ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА.

Затим, градиво из осмог разреда: ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА, ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ, СВЕТЛОСТ, МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ.

Посебно се вежба део градива за које се утврди да ученици нису разумели и усвојили.

 Начин распоређивања задатака по нивоима постигнућа је следећи:

основни ниво 1-2 задатка;

средњи ниво 1-2 задатка;

напредни ниво 1-2 задатка.

Линкови и сајтови за припрему полагања комбинованог теста:

https://www.mala-matura.com/wp-content/uploads/2020/02/Kombinovani.pdf

https://naucionica.com/wp-content/uploads/2018/02/Resenje_zavrsnog_ispita_2017_kombinovani.pdf

 БИОЛОГИЈА

– У комбинованом тесту присутно је 5 задатака из биологије. Заступљене су све области рађене од петог до осмог разреда:

АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА БИЉАКА, РАЗНОВРСНОСТ У ЦАРСТВУ БИЉАКА;

БЕСКИЧМЕЊАЦИ И КИЧМЕЊАЦИ;

АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА ЧОВЕКА (СВИ ОРГАНСКИ СИСТЕМИ), ОБОЉЕЊА ОРГАНСКИХ СИСТЕМА;

ЕКОЛОГИЈА.

Задаци могу бити формулисани као питања са вишеструким избором одговора, затим отвореног типа, обележавањем слика или кроз Венеов дијаграм.

Сав материјал потребан за припремну наставу биће достављен ученицима путем гугл учионице.

– Распоред задатака по нивоима постигнућа ученика је следећи:

основни ниво: 2-3 задатка;

средњи ниво 1-2 задатка;

напредни ниво 1 задатак.

– тип задатака (задаци отвореног или затвореног типа ) питања вишеструког избора, питања отвореног типа, обележавање слика, Венеов дијаграм…