Упис ученика у први разред

Упис ученика у први разред основне школе почео је 1. 3. 2022. године

Први разред уписују деца рођена у периоду од 1. марта 2015. године и јануара и фебруара 2016. године

Упис се врши сваког раднод дана од 8.00 до 14.00 часова

Драги будући прваци и поштовани родитељи,

Почиње упис деце у први разред основне школе почевши од 1. 3. 2022. године, у одељењу наше матичне школе. Припремили смо разнолике ваннаставне активности, настава је прилагођена узрасту ученика и њиховим индивидуалним способностима. Реализација наставе одвија се помоћу савремених наставних средстава. Након наставе могуће је да ученици бораве у продуженом боравку.

Кроз вршњачку едукацију и учешће у различитим пројектима трудимо се да код ученика развијемо потребна знања и вештине потребне за савремено доба.

Дођите да учимо кроз игру и развијамо вештине и знања!

Драги будући прваци и поштовани родитељи,

Почиње упис деце у први разред основне школе која ће наставу похађати у нашем издвојеном  одељењу насељу Милка Протић. Ученици који уписују први разред у нашем издвојеном одељењу добиће бесплатне уџбенике. Припремили смо и разнолике ваннаставне активности, наставу прилагођену узрасним и индивидуалним способностима и интересовањима ученика, која се реализује путем савремених наставних средстава. Кроз вршњачку едукацију и учешће у различитим пројектима трудимо се да код ученика развијемо потребна знања и вештине потребне за савремено доба.

Дођите да учимо кроз игру и развијамо вештине и знања!

Упис деце у припремни предшколски програм при нашој школи у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић

Драги будући предшколци и поштовани родитељи,

Почиње упис деце у припремни предшколски програм који постоји при нашој школи у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић. Припремили смо разнолике активности – радионице фине моторике неопходне за бољи развој, бесплатне часове енглеског језика које реализују наши наставници, часове корективне гимнастике и бесплатне образовне материјале за рад.

Дођите да учимо кроз игру и развијамо вештине и знања!

 

 

 

Упис ученика у први разред

Поштовани родитељи,

Упис ученика у први разред почео је 1. 3. 2021. године.

Упис се врши сваког радног дана од 8:00 до 13:00 часова.

 

Ове године се у први разред  уписују деца рођена од 1. 3. 2014. године до 1. 3. 2015. године.

За упис детета у школу потребна је фотокопија извода из матичне књиге рођених.

Исказивање интересовања за упис у основну школу и пријављивање ученика за упис и тестирање могуће је и електронским путем, преко сајта електронске управе

( https://euprava.gov.rs/ )

 


 

Изводи из законске регулативе, везане за упис ученика у основну школу

 

Закон о основама система образовања и васпитања

 

Упис ученика у основну школу

Члан 18.

Уписом у први разред дете стиче својство ученика.У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Школа је дужна да организује проверу спремности из става 4. овог члана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

Ближи услови за упис ученика у основну школу уређују се посебним законом.

 

Одговорност за упис и редовно похађање наставе

Члан 22.

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину.

Школа је дужна да, у складу са просторним и кадровским могућностима, обавести родитеља односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, до 30. априла текуће календарске године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника ијединицу локалне самоуправе о детету којеније уписано у први разред, најкасније 15 дана пре почетка школске године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе.

Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из става 5. овога члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.

Упис деце у предшколску установу и упис ученика у основну и средњу школу уређени су посебним законом.

 

Одговорност родитеља

Члан 84.

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

1)  за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;

2) за редовно похађање наставе;

3) за редовно похађање припремне наставе;

4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;

5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

7) за повреду забране из чл. 110–112. овог закона учињену од стране ученика;

8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. овог закона;

9) да поштује правила установе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

 

Казнене одредбе

Члан 194.

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. овог закона.