Упис ученика у први разред

Упис ученика у први разред основне школе

Упис ученика у први разред основне школе почиње  1. 3. 2024. године

 

Први разред уписују деца рођена у периоду од 1. марта 2017. године и јануара и фебруара 2018. године.

Упис се врши сваког радног дана код секретара школе  од 8.00 до 14.00 часова.

При упису у школу  потребна је само фотокопија  извода из матичне књиге рођених детета, било које старости.

Драги будући прваци и поштовани родитељи,

Упис деце у први разред основне школе почиње  од 1. 3. 2024. године.

Реализација наставе у нашој школи одвија се помоћу савремених наставних средстава.

Настава је прилагођена узрасту ученика и њиховим индивидуалним способностима.

У матичној школи је ученицима на располагању и продужени боравак.

Школа има и издвојено одељење у насељу Милка Протић где  се настава одвија кроз обогаћен једносменски рад. Ученици у преподневној смени имају наставу, а затим после наставе могу да похађају разне активности: писање домаћег задатка; драмску секцију; спортску секцију; информатичку секцију. Школа у издвојеном одељењу је за ученике отворена од 7 до 16 часова.

Кроз рад са ученицима и  вршњачку едукацију  трудимо се да код ученика развијемо знања и вештине потребне за савремено доба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Изводи из законске регулативе, везане за упис ученика у основну школу

 

Закон о основама система образовања и васпитања

 

Упис ученика у основну школу

Члан 18.

Уписом у први разред дете стиче својство ученика.У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Школа је дужна да организује проверу спремности из става 4. овог члана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

Ближи услови за упис ученика у основну школу уређују се посебним законом.

 

Одговорност за упис и редовно похађање наставе

Члан 22.

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину.

Школа је дужна да, у складу са просторним и кадровским могућностима, обавести родитеља односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, до 30. априла текуће календарске године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника ијединицу локалне самоуправе о детету којеније уписано у први разред, најкасније 15 дана пре почетка школске године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе.

Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из става 5. овога члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.

Упис деце у предшколску установу и упис ученика у основну и средњу школу уређени су посебним законом.

 

Одговорност родитеља

Члан 84.

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

1)  за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;

2) за редовно похађање наставе;

3) за редовно похађање припремне наставе;

4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;

5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

7) за повреду забране из чл. 110–112. овог закона учињену од стране ученика;

8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. овог закона;

9) да поштује правила установе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

 

Казнене одредбе

Члан 194.

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. овог закона.