Ваннаставно особље

Административно-финансијско особље:

Секретар школе:                                                                                           

Марија Лазаревић

 

По образовању дипломирани правник.
У установи образовања и васпитања ради од августа 2013.године.
Секретар у установи обавља правне послове, стара се о законитом раду установе, обавља управне послове у установи, израђује опште и појединачне правне акте установе, израђује уговоре које закључује установа, правне послове у вези са уписом деце и ученика, правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе, прати прописе и о томе информише запослене, као и друге правне послове по налогу директора.

Шеф рачуноводства:

Соња Милосављевић

По образовању дипломирани економиста. У Основној школи „Бубањски хероји“ ради на месту шефа рачуноводства од 2006. године.

Послови шефа рачуноводства су да контира и врши књижење, врши израду статистичких и других извештаја за органе управљања, који се односе на финансијско пословање школе; учествује у изради Плана јавних набавки и финансијског плана, комуницира и обавља послове са одговарајућим службама (Секретаријат за образовање, Секретаријат за финансије…), обавља и друге послове одређене Законом, Статутом и по налогу директора школе.

Благајник:

Јулија Грубиша

По образовању Економиста за финансије,рачуноводство и банкарство

Стално запослена у школи од 2003. године

Послови које обавља административно –финансијски радник  у школи , заснивају се на вођењу прописаних евиденција у установи , рад на прикупљању и обради података везаних за све типове обрачуна (зарада, боловања, исплата по уговорима, дневница, јубиларних награда, отпремнина…), обавља све активности које се односе на електронска плаћања , комуницира  са другим државним институцијама (Управа за трезор, Пореска управа, Републички фонд за здравствено осигурање …), и друге послове одређене Законом, Статутом и  по налогу директора установе.

Помоћно и техничко особље:

Митко Марков

После завршене Машинске школе стекао звање Специјалиста грејне и расхладне технике.

У ОШ „Бубањски хероји“ запослен је од 2005. године на радном месту Домара-ложача.

Ивана Ђокић

 

 

 

 

 

Катица Манчић

Силвана Хоман

По занимању дактилограф. У школи, на радном месту помоћног радника, ради од 2009. године.

Сања Стевановић

 

 

 

 

Небојша Стошић

 

 

 

 

Дејан Јанковић

Драган Ћирић

У ОШ „Бубањски хероји“,  као помоћни радник, ради од 2005.године.

Одговорно извршава све радне задатке и труди се да ученици бораве у чистој школској средини.

Божица Марков

У ОШ „Бубањски хероји“ ради као спремачица од 2012. године.

Мирјана Кочић

Милена Динић

У ОШ „Бубањски хероји“ ради од 2015. године.