Безбедност ученика

Шта је насилно понашање међу децом?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

 

Стога агресивно понашање код деце захтева правовремене реакције од стране одраслих (родитеља и школског особља).

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања