Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи.

Школски одбор именује и разрешава Скупштина локалне самоуправе и има девет чла­нова који се именују на четири године. Трећина чланова су пред­став­ни­ци локалне самоуправе, а по трећину чланова су предлажу чланови На­став­ничког већа и Савет родитеља школе.

Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређује се Статутом шко­ле и Пословником о организацији и раду Школског одбора.